El Gobern anuncia una convocatòria d’ocupació pública de més de 10.000 places a Salut, Educació i serveis generals de l’Administració

Baleares

El Gobern anuncia una convocatòria d’ocupació pública de més de 10.000 places a Salut, Educació i serveis generals de l’Administració

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha anunciat una oferta d’ocupació pública de més de 10.000 llocs de treball dels serveis públics de la Comunitat Autònoma en compliment de la llei 20 del 28 de desembre del 2021 de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

Es tracta d’un procés d’estabilització de personal que reduirà la temporalitat fins a situar-la per davall del 8 % a Educació i al Servei de Salut, i que la deixarà al 0 % en els serveis generals de la Comunitat Autònoma. Aquest acord ha estat negociat en les respectives meses de negociació amb els sindicats. La previsió és que tots els processos hagin finalitzat abans del 31 de desembre del 2024.

Segons el preàmbul de la esmentada llei,  en alguns sectors de l’Administració, la temporalitat  té taxes properes al cinquanta per cent del seu personal. Compte que si bé una taxa de temporalitat és necessària i inherent a qualsevol organització, no ho és quan es converteix en estructural i suposa-la insuficient utilització de la planificació estratègica en l’ordenació de l’ocupació pública, així com la manca de regularitat de les convocatòries i procediments de selecció de personal per a la cobertura de vacants amb caràcter definitiu.

En aquest sentit, la Directiva 1999/70 CE del Consell, de 28 de juny de 1999, destaca en el seu preàmbul la preeminència de la contractació indefinida com a «forma més comuna de relació laboral» i persegueix dos grans objectius: d’una banda, millorar la qualitat del treball de durada determinada garantint el respecte al principi de no discriminació i, de l’altra, establir un marc per evitar els abusos derivats de la utilització de contractes successius o relacions laborals de durada determinada. En síntesi, la doctrina que ha fixat la Unió Europea en aquesta matèria disposa que les autoritats espanyoles han d’instaurar mesures efectives que dissuadeixin i, si escau, sancionin de manera clara l’abús de la temporalitat; i que les diferències en el règim jurídic del personal temporal i del fix s’han de basar únicament en raons objectives que puguin demostrar la necessitat d’aquestes diferències per assolir-ne la fi.

L’objectiu de la reforma que planteja la llei és situar la taxa de temporalitat estructural per sota del 8 per cent en el conjunt de les administracions públiques espanyoles, i és en aquest context en què s’ha d’entendre aquesta oferta d’ocupació pública, que no ha de ser excepcional, sinó l’inici d’una cultura de la planificació per a una gestió millor dels recursos humans.

No oblidem que aquesta llei afecta l’administració local, reconeixent la possibilitat que els municipis, especialment aquells amb una capacitat de gestió més limitada, encomanin la gestió material de la selecció del personal funcionari de carrera o laboral fix als consells insulars.